Bannerbild | zur Startseite Bannerbild | zur Startseite
 

سوالات متداول

آیا می توانم خودم یا افرادی را که می شناسم برای اسکان مجدد Resettlement  ثبت نام کنم؟

کدام مقررات قانونی برای اسکان مجدد اعمال می شود؟

UNHCR  چگونه افراد واجد شرایط برای اسکان مجدد را انتخاب می کند؟ 

اگر من از طریق اسکان مجدد به آلمان بیایم، امکان الحاق خانواده وجود دارد؟ 

آیا می توانم خودم یا افرادی را که می شناسم برای پذیرش بشردوستانه از ترکیه ثبت نام کنم؟

چه مقررات قانونی برای پذیرش بشردوستانه از ترکیه اعمال می شود؟

اگر از طریق پذیرش از ترکیه به آلمان بیایم، آیا به طور کلی الحاق خانواده امکان پذیر است؟

آیا می توانم خودم یا افرادی را که می شناسم برای برنامه پذیرش فدرال در افغانستان ثبت نام کنم؟

چه مقررات قانونی برای برنامه پذیرش فدرال برای افغانستان اعمال می شود؟

اگر من از طریق برنامه پذیرش فدرال افغانستان به آلمان بیایم، اتحاد مجدد خانواده امکان پذیر است؟

آیا می توانم خودم یا افرادی را که می شناسم برای برنامه های پذیرش دولتی ثبت نام کنم؟

چه مقررات قانونی برای برنامه های پذیرش ایالتی اعمال می شود؟

اعلامیه تعهد چیست و آیا در یک برنامه پذیرش به من جایی می دهد؟

برنامه های پذیرش آلمان از کدام کشورها انجام می شود؟

چه معیارهای اضافی برای پذیرش از سوی دولت فدرال/ اداره مهاجرت و پناهندگیBAMF  وجود دارد؟

افراد پذیرفته شده پس از ورود در آلمان چگونه توزیع می شوند؟

روند پذیرش به طور کلی چگونه کار می کند؟     

آیا افراد برنامه های پذیرایی اجازه دارند در هر کجای آلمان که بخواهند زندگی کنند؟

آیا امکان مهاجرت از آلمان به کشور دیگر از طریق برنامه وجود دارد؟

آیا درخواست پناهندگی پس از ورود به کشور از طریق برنامه پذیرش منطقی است؟

 

 

Social Media

 

icon-facebook

icon-instagram